Spelreglerna - Nu gällande lagar

Nu gällande lagar

UHM Vägledning för leverantörer: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/lagen-om-valfrihetssystem-lov-vagledning-for-utforare/

Andra viktiga lagar som påverkar hur de offentliga affärerna görs:

Offentlighetsprincipen, 2 kap Tryckfrihetsförordningen (1945:105) och

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Sekretess för affärshemligheter, 31 kap 16 och 17 §§

Dessa lagar reglerar hur och vad som är offentlig handling i upphandlingsärendena och hur du kan begära ut information. Här beskrivs också vad som kan sekretessbeläggas i ett anbud och hur bedömning av dessa yrkanden görs av UM. 

De fem grundpelare som lagarna vilar på är EU-gemenskapsrättsliga principerna för offentliga inköp:

  • Principen om icke-diskriminering Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet eller verksamhetsort. Alla leverantörer ska ha samma möjlighet att leverera.

  • Principen om likabehandling Alla leverantörer ska behandlas lika och få samma förutsättningar. Information är ett bra exempel. Alla ska få samma information, så att inte någon av leverantörerna får ett bättre läge än de andra.

  • Proportionalitetsprincipen Kraven som ställs i upphandlingen ska ha ett naturligt samband till och vara i rimlig proportion med det som upphandlas.

  • Principen om öppenhet  Allt kring upphandlingen ska vara transparent, öppet och förutsägbart. Till exempel ska utvärderingsmodellen vara så tydlig att du kan räkna dig fram till hur ditt anbud kommer att värderas.

  • Principen om ömsesidigt erkännande Intyg och certifikat som har utfärdats av en EU/EES-medlemsstats behöriga myndigheter ska accepteras också i övriga EU/EES-länder.