Efter slutsignalen - Upphandlingsrättens 5 grudprinciper

Upphandlingsrättens 5 grundprinciper

  • Principen om icke-diskriminering

  • Principen om likabehandling

  • Proportionalitetsprincipen

  • Principen om öppenhet

  • Principen om ömsesidigt erkännande.