Checklista & Kommentarer

Ett förfrågningsunderlag kan ibland kännas övermäktigt att hantera. Ta en del i taget, så går det mycket lättare. Följ den här checklistan. Den ger en tydlig process för ditt anbudsarbete och vilka delar som kan förberedas och vilka som är extra resurskrävande.

  • 02 mars

Sekretess

Sekretess

Från och med att den upphandlande myndigheten har annonserat upphandlingen råder så kallad absolut sekretess. Det innebär att den upphandlande myndigheten inte får lämna ut några uppgifter om anbuden under upphandlingsprocessen. Ringer du och frågar hur många anbud som hittills kommit in blir svaret "det kan jag inte säga".

Du har också möjlighet att begära sekretess för utvalda delar av ditt anbud. Välj noga ut det som du vill sekretessbelägga. Det du kan begära ska sekretessbeläggas handlar om affärsmässig skada, om ni eller det allmänna lider skada om uppgifterna röjs. CV:n, produktionsmetoder och affärshemligheter brukar kunna beviljas av den upphandlande myndighet som gör sekretessbedömningen. Tänk på att bara för att ni begärt sekretess är det inte säkert att ni får det. Det är alltid den upphandlande myndigheten som gör den bedömningen. De kan även belägga delar med sekretess när ingen har begärt det, på grund av deras lagskyldighet att bedöma affärsrisken vid röjande av affärskänslig information. Sekretessbeslut är alltid överprövningsbara och en färskvara. Bedömningen kan alltså skifta med tiden. Är ni inte nöjda med deras bedömning kan ni överklaga till Kammarrätten.

Överprövning

Överprövning

Om ni ser att delar av innehållet i förfrågningsunderlaget inte följer de fem grundprinciperna ska ni överväga om det är värt att överpröva, det vill säga att ta ärendet till domstol. Det kan också vara så att ni hittar något konstigt i det vinnande anbudet som ni direkt efter tilldelningen kan begära att få utlämnat. Felaktigheter i förfrågningsunderlaget eller inkomna anbud utgör grund för överprövning. Överprövningsinstanserna är förvaltningsdomstolen, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. Ärendetiden är från tre månader och uppåt.