Bevakning av upphandlingar - Tid och kompetenser

Tid och kompetenser

När du skriver ditt anbud är det bra att ha stöd av olika kompetenser. Någon som tar hand om formalia (administratör). Någon som säkerställer kravuppfyllnaden (expert). Någon som säkerställer affären som helhet (CFO/CEO) och någon som kan kvalitetssäkring (expert). Som ensamföretagare behöver du göra allt själv, alternativt ta hjälp. Oavsett vilket behöver du ta ställning till hur mycket resurser som krävs för att skapa anbudet så att du vet att anbudet kan lämnas in i rätt tid.  

  • Tidsåtgången är olika för olika upphandlingsförfaranden. Lagen ger uttryck för minsta tidsspann:

  • Förenklad upphandling har inga tidsfrister, utan skälig tid ska ges.

  • Förhandlad upphandling med föregående annonsering ska annonseras i minst 25 dagar.

  • Öppen upphandling ska annonseras i minst 30 dagar.

Tiderna avser LOU-upphandlingar genomförda elektroniskt utan undantag. Upphandlande myndigheter ska ta särskild hänsyn till hur komplicerad upphandlingen är och utöka tidsfristen i enlighet med det. Klicka på följande länk för att läsa mer och även se vilka möjliga undantag det finns: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/upphandla/nya-upphandlingsregler/tabell-nya-minimitider-lou-slutlig.pdf