image
Ordlista
A

Affärskalender

En affärskalender innehåller affärsvärden för specificerade delar av den offentliga marknaden, baserade på en avtalsanalys över tid. Vem gör affärerna och för hur mycket? Vem köper vad och till vilket pris?

Anbud

Ett bindande svar från en leverantör på ett förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument från en upphandlande myndighet.

Anbudsgivare

Den som lämnar anbud.

Anbudsinbjudan

Inbjudan att lämna anbud. Se även Annons.

Anbudsprövning

Prövning av ett anbud enligt de krav och kriterier som angetts i förfrågningsunderlaget, det vill säga uteslutning av leverantör (13 kap. LOU), leverantörskvalificering (14 kap. LOU) och tilldelning av kontrakt (16 kap. LOU).

Anbudssökande

Den leverantör som har ansökt om eller bjudits in till att delta i ett selektivt förfarande, ett förhandlat förfarande med föregående annonsering, ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering, en konkurrenspräglad dialog, ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap eller ett urvalsförfarande (1 kap. 8 § LOU).

Anbudstid

Tiden från det att anbudsinfordran (upphandlingsannonsen) offentliggörs till sista dagen för att lämna anbud.

Anbudsutvärdering

En bedömning av vilket/vilka anbud som ska antas utifrån den valda tilldelningsgrunden. Till exempel lägsta pris eller en kombination av pris och kvalitet – Se Ekonomiskt mest fördelaktiga pris (16 kap. LOU).

Annons

Annonseringens syfte är att skapa transparens och konkurrens. Upphandlingar över tröskelvärdena annonseras i Tender Electronic Daily (TED). Tilldelning av kontrakt för LOV annonseras i en särskild databas: www.valfrihetswebben.se.

Ansökningsinbjudan

Ett underlag där den upphandlande myndigheten bjuder in leverantörer att lämna anbud.

Auktorisationssystem

Bygger på metoden att samtliga kvalificerade aktörer som uppfyller de uppställda villkoren har rätt att leverera utifrån en kundvalsmodell. Avgörande för denna form av tillhandahållande av en vara eller en tjänst är att ”brukaren” helt själv, utan påverkan av den tillhandahållande organisationen/myndigheten, väljer leverantör. Om någon form av påverkan av ”brukaren” sker från den organisation/myndighet som erbjuder en vara eller tjänst via detta system så finns det en risk att lösningen faller under reglerna för offentlig upphandling. Avgörande EU-dom för att öppna upp för denna möjlighet är EU-domstolens dom av den 2 juni 2016 i mål C-410/14, Falk Pharma. Ett exempel på tillämpningen av detta inom utbildningsområdet är Täby kommun, tillsammans med andra kommuner under namnet Kunskapscentrum Nordost, som erbjuder SFI på detta sätt utan någon föregående LOU-upphandling av leverantörerna som är anslutna till detta system.

Avbrytande av upphandling

En upphandling kan avbrytas om det finns sakliga skäl. De skälen bör beskrivas i upphandlingsdokumentet för att undvika överprövning för felaktigt beslut om avbrytande av upphandling.

Avrop

Ett avrop är en beställning från ett ramavtal. Se även beställning. Kallas även för tilldelning av kontrakt.

Avropsberättigad

Upphandlande myndigheter som har rätt att använda ett ramavtal. Om det är fler som kan avropa på samma avtal ska de namnges i upphandlingsdokumentet.

Avtal

Det underlag som rent civilrättsligt binder en upphandlande myndighet och leverantören till varandra. Detta avtal kan ogiltigförklaras av utomstående om parterna bryter mot villkoren och avtalspartnerna kan tvista om innehållet i allmän domstol.

Avtalsspärr

Tidsfrist efter underrättelse om tilldelningsbeslut då avtal inte får ingås, 10 eller 15 dagar beroende på kommunikationssätt. Det normala är tio dagar vid elektroniskt tillkännagivande av Tilldelningsbeslutet. Avtalsspärren finns för att leverantörer ska kunna begära överprövning (20 kap. LOU).

B

Beställning

En begäran om leverans av en vara eller tjänst. Beställning är den del i inköpsprocessen som följer efter att kontrakt tilldelats en leverantör.

Blandade kontrakt

Kontrakt som avser både varor och tjänster. Bedömning av vilka regler som ska gälla görs enligt den så kallade överviktsprincipen.

Bör-krav

Ett krav som inte måste uppfyllas, till skillnad från ett ska-krav. Den vanligaste användningen av bör-krav är i utvärderingen av ett anbud för att bedöma mervärden. Se tilldelningskriterier.

C

CPV

CPV är den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling för att göra det lättare att söka och definiera en vara eller tjänst. CPV betyder Common Procurement Vocabulary och kallas även för ”CPV-koder” eller ”CPV-nomenklatur” (4 kap. 19 § LOU). Upphandlingsannonserna innehåller dessa ”koder” för att kunna ställa in en bevakningstjänst för upphandlingsannonser.

D

Direktupphandling

En upphandling utan krav på annonsering och utan krav på anbud i en viss form (19 kap. 4 § LOU). Det finns två beloppsnivåer för hur mycket en upphandlande myndighet kan köpa en ”av marknaden särskiljbar vara eller tjänst” per kalenderår, oavsett hur många leverantörer som sålt samma typ av vara eller tjänst. För LOU är beloppet ca 580 000 kr och för de som handlar upp enligt LUF är nivån ca 1 miljon kronor.

Domstol

Behörig domstol för ansökan om överprövning är den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist (20 kap. 5 § LOU). Tvister kring själva avtalet avgörs i tingsrätten.

Dynamiska inköpssystem

En form av ”elektroniska ramavtal” som är öppna för nya leverantörer under sin giltighetstid (8 kap. 1 § LOU).

E

Efterannonsering

Annons om resultatet av en upphandling (10 kap. 4 § LOU).

Egenförsäkran – ESPD

Egenförsäkran är ett standardiserat dokument som utgör ett preliminärt bevis för att en leverantör uppfyller kvalificeringskrav och därför inte ska uteslutas (15 kap. 1 § LOU). Egenförsäkran får användas av leverantörer men de flesta svenska upphandlande myndigheter erbjuder en sanningsförsäkran som alternativ.

Elektronisk auktion

En upprepad process med hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden (8 kap. 15 § LOU). Används i slutet av en upphandling eller vid förnyad konkurrensutsättning där alla parter kvalificerat sig. Vid upphandling är det lägsta pris som vinner, till skillnad från en vanlig auktion.

EU-domstolen

Europeiska unionens domstol (tidigare kallad EG-domstolen).

EUT

Europeiska Unionens officiella tidning som bland annat publicerar medlemsländernas annonser om offentliga upphandlingar över tröskelvärdena genom en databas på internet.

Extern remiss

Hela det preliminära förfrågningsunderlaget skickas ut till leverantörer för att säkerställa att UM tänker rätt och samtidigt ge leverantörerna möjlighet att ställa frågor. Sker oftast via e-post eller upphandlingssystem.